Banner

ประวัติบริษัท

บีจีอี (BGE) หรือ บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2560 ตามนโยบายของบริษัทแม่อย่าง บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งหวังนำพลังงานเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วมาใช้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดในเครือบางกอกกล๊าส

โดยจุดเริ่มต้นมาจากโครงการผลิตไอน้ำจากพลังงานความร้อนทิ้ง ณ BGC ขอนแก่นกล๊าส เมื่อปี พ.ศ. 2553 ต่อมาได้เริ่มโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนทิ้ง ณ BGC อยุธยากล๊าส ปี พ.ศ. 2557 และโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ณ BGC ขอนแก่นกล๊าส ในปีเดียวกัน เพื่อนำพลังงานที่ได้มาใช้ภายในโรงงาน และจำหน่ายสู่ภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนการนำพลังงานจากแหล่งธรรมชาติที่สะอาดและบริสุทธิ์มาใช้อย่างคุ้มค่า

บีจีอี พร้อมผลักดันพลังงานหมุนเวียน เพื่อรองรับความต้องการด้านพลังงานทั้งภายใน และภายนอก เดินหน้าขยายศักยภาพ บนพื้นฐานการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนในทุกกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน